ความรู้ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถ) และ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ผู้บรรยายโดย เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

1. ความรู้ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถ)

2. ความรู้ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ความรู้ประกันวินาศภัย และ ประกันรถยนต์

ผู้บรรยายโดย คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย)

1. ความรู้ประกันวินาศภัยเบื้องต้น

2. ความรู้ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถ)

ความรู้ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถ) และ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ผู้บรรยาย Prakunrod.com

1. ความรู้ประกันรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถภาคสมัครใจ