ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
 

กรณีบาดเจ็บ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 

          อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท หากต่อมาผู้ประสบภัยได้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในภายหลัง บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้เมื่อรวมกันทุกกรณีแล้ว จะจ่ายให้ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

          กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เฉี่ยวชนกัน ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ แต่หากผู้ประสบภัยเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง เช่น เป็นคนเดินถนนทั่วไป แต่ละบริษัทจะต้องร่วมกันเฉลี่ยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ขอบคุณสำหรับ บทความ และรูปภาพ จากเว็บไซต์

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ออนไลน์ คลิกรูปด้านล่าง