บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันภัยของเอกชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี มีเครือข่ายการให้บริการมากที่สุด มียอดส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ส่วนแบ่งตลาดรับประกันวินาศภัยรวมถึงประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 20,000 ล้านบาท (ปี 2553)

ธุรกิจหลักคือบริการรับประกันวินาศภัยครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์งานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย"